STORYBOARD

 

 

Het ontstaan van de BSSO (1948-1956)

Railsport Nederland, voorheen stichting BSSO geheten, is ontstaan uit een fusie van de bond van spoorweg ontspanningsverenigingen (BSO), opgericht in 1948 en de bond van spoorweg sportverenigingen (BSS), opgericht in 1950. Vanuit deze fusie is de bond voor spoorweg sport en ontspanningsverenigingen (BSSO) ontstaan, formeel opgericht in 1956. 

De activiteiten van de toenmalige bond (BSSO) betrof het organiseren van nationale en internationale events op de gebieden sport, cultuur en ontspanning, waarbij er sprake was van een actieve samenwerking met de internationale organisaties USIC en FISAIC.

Beleid en beheer personeelsverenigingen

Tot ultimo 1995 was NS-personeelszaken 1995 volledig belast met het beleid en het beheer van de toen nog ruim 60 personeelsverenigingen, allen aangesloten bij de bond (BSSO). Een aantal medewerkers van NS-personeelszaken hadden hier een redelijke dagtaak aan, waarbij met name de individuele subsidieverlening per vereniging alsook alle huisvestingsperikelen de nodige interne capaciteit vergde. Besloten is om deze werkzaamheden per 1 januari 1996 over te dragen aan de stichting BSSO.

De bond (BSSO) wordt stichting BSSO (1996 - 2001)

 

Op 1 januari 1996 is de bond (BSSO), op voordracht van het toenmalige bondsbestuur (BSSO) en NS-personeelszaken, met een meerderheid van stemmen van de personeelsverenigingen, omgevormd naar een stichting, zijnde stichting BSSO. In haar nieuwe organisatievorm werd stichting BSSO nagenoeg volledig belast met het beleid en het beheer van de ruim 60 personeelsverenigin-gen. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen ontving de stichting BSSO jaarlijks een subsidiebedrag van NS-personeelszaken. NS-personeelszaken had enkel en alleen nog het beleid en de financiering van de verenigingshuisvesting in portefeuille.

Vanuit haar nieuwe positie bood de BSSO steeds meer events aan met een recreatief karakter in plaats van events met uitsluitend een prestatief karakter (kampioenschappen) van eerdaags. Deze overgang leidde al snel tot hogere deelnemersaantallen en een bredere doelgroep en kwamen de resultaten in lijn met de stichtingsdoelstelling, zijnde het bevorderen van het welzijn van de mede-werkers van de bij Railsport aangesloten spoorwegbedrijven.

 

 

BSSO wordt Railsport Nederland (2001 - heden)

 

Door alle veranderingen binnen de organisatie en de uitvoering, bleek de organisatienaam, zijnde stichting BSSO, niet langer de lading te dekken. Er werd te vaak aan medewerkers gevraagd wat de naam BSSO nu eigenlijk betekende, na uitleg bleken gefronste wenkbrauwen veelal het resultaat. Daarom is op 20 september 2001 de organisatienaam gewijzigd naar stichting Railsport Nederland. Een organisatienaam die niet alleen beter aansloot op de inmiddels geprofessionaliseerde organisatie maar ook op haar productengamma (events & vitaliteit). Tevens luidde deze naamswijziging de strikte scheiding tussen Railsport en de personeelsverenigingen in.

Railsport betrekt haar eigen pand in Houten (2011 - heden)

 

Door de groei van de deelnemersaantallen en het feit dat nagenoeg alle events in eigen beheer met eigen mensen en middelen werden uitgevoerd, ontstond steeds meer de behoefte aan ruimere huisvesting met de mogelijkheid tot inpandige opslag van materialen en middelen.

 

In 2010 is besloten tot de aanschaf van een bouwkavel in Houten om daarop in eigen beheer een bedrijfspand te bouwen. Op maandag 8 augustus 2011 is Railsport verhuist vanuit de huurlocaties Utrecht (kantoor) en Werkhoven (loods) naar de Korte Schaft 10 in Houten.