top of page

Algemene voorwaarden Railsport

Om de evenementen voor iedereen prettig te laten verlopen, heeft Railsport voorwaarden opgesteld. Op alle evenement zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Houten, 26 januari 2023

Deze algemene voorwaarden worden na inschrijving automatisch van kracht. Zo dient iedere deelnemer zich op de dag van het evenement te legitimeren en verwachten wij een tijdige afmelding wanneer je niet kunt komen.

Artikel 01. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Railsport Nederland ('Railsport') en de natuurlijke persoon die aan een door Railsport georganiseerd evenement en/of activiteit wenst deel te nemen of daaraan deelneemt ('deelnemer'). Door ondertekening van het inschrijvingsformulier, door elektronische inschrijving, door telefonische inschrijving en/of door de feitelijke deelname aan een evenement, aanvaardt de deelnemer de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Aanvullende (specifieke) voorwaarden; Enkele events kennen aanvullende voorwaarden. Deze aanvullende (specifieke) voorwaarden zijn in dat geval bovengeschikt aan de algemene voorwaarden. Voor de events waarvan dit van toepassing is, wordt dit kenbaar gemaakt.

Artikel 02. Openstelling

Deelname staat open voor alle medewerkers van bedrijven, die aangesloten zijn bij Railsport, inclusief diens partner en kinderen (tot 21 jaar). Je hoeft nergens lid van te worden, het feit dat jij werkzaam bent bij één van de bij Railsport aangesloten bedrijven is voldoende om deel te kunnen nemen. Het merendeel van onze events is gratis. Bij sommige events is het toegestaan om een introducé mee te nemen, echter dienen de kosten voor deze introducé gedragen te worden door hoofdboeker, zijnde de werknemer. Oudgedienden, mits aangesloten bij het Spoorwegpensioenfonds, kunnen ook deelnemen aan een groot deel van de activiteiten van Railsport.

Artikel 03. Legitimatieplicht 

Deelnemer dient bij aanmelding op de dag van het evenement een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen, voorzien van naam, geboortedatum en pasfoto. Indien deelnemer hier niet over beschikt, dient deelnemer dit voorafgaand (bij inschrijving) te melden. 

Artikel 04. Annulering

a.   Annuleringen van boekingen van evenementen zonder betalingsverplichting zijn tot 7 dagen voorafgaand aan het evenement geheel kosteloos. Bij annuleringen in de periode van de gestelde 7 dagen voorafgaand aan het evenement brengt Railsport (ongeacht de reden) eenmalig een bedrag van € 8,50 administratiekosten in rekening. Bij annuleringen op de dag van aanvang van het betreffende evenement, dan wel bij no shows, brengt Railsport (ongeacht de reden) een bedrag van € 8,50 administratiekosten per niet verschenen persoon in rekening. Bij teamaanmeldingen hanteren wij de gemiddelde teambezetting.

 

b.   Annuleringen van boekingen van evenementen en/of aanvullende opties met een betalingsverplichting zijn tot 7 dagen voorafgaand aan het evenement geheel kosteloos. Bij annuleringen in de periode van de gestelde 7 dagen voorafgaand aan het evenement en/of aanvullende optie(s) brengt Railsport (ongeacht de reden) de volledige betaalverplichting van de boeking in rekening met een minimumbedrag van € 8,50 per persoon.

 

c.   Annuleringen kunnen uitsluitend per e-mail (info@railsport.nl) plaatsvinden. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om te e-mailen, dan kunt u een brief versturen aan: Railsport Nederland, afdeling reserveringen, Korte Schaft 10, 3991 AT te Houten. De annulerende deelnemer(s) is/zijn zelfverantwoordelijk voor verificatie van de goede ontvangst door Railsport Nederland.

Artikel 05. Deelnameleeftijd

Deelnemer heeft de leeftijd van 18 jaar bereikt of neemt deel met akkoord en/of onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een ouder of voogd.

Artikel 06. Deelnamerisico

a.   Deelname aan een door Railsport georganiseerd evenement geschiedt geheel vrijwillig en voor eigen rekening en risico van de deelnemer. Deelnemer volgt alle instructies en aanwijzingen, door Railsport medewerkers en/of eventueel door Railsport ingeschakelde hulppersonen, gedurende het event direct en volledig op.

 

b.   Deelnemer is zich ervan bewust dat de activiteiten tijdens dit event gepaard kunnen gaan met onverwachte geringe tot heftige bewegingen van lichaam en materiaal, waardoor risico op (letsel)schade aanwezig is. Deelnemer acht zichzelf fysiek in staat om deel te nemen aan dit event en heeft geen lichamelijke klachten dan wel een zwangerschap die door eerdergenoemde bewegingen van lichaam en materiaal mogelijk negatief beïnvloed kunnen worden.

 

c.   Railsport en/of eventueel door Railsport ingeschakelde hulppersonen, aanvaardt/aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor vermogensschade, eigendomsschade, letselschade en/of schade door overlijden van een deelnemer, veroorzaakt door, tijdens of in verband met een evenement van Railsport, dan wel veroorzaakt door andere deelnemer(s) en/of aanwezige derden, tenzij de schade veroorzaakt is door het opzettelijk of bewust roekeloos handelen van Railsport en/of een hulppersoon van Railsport.

 

d.   Wanneer in enig geval mocht blijken dat Railsport onverhoopt wel aansprakelijk zou blijken te zijn voor door een deelnemer opgelopen schade, dan is de schadevergoedingsplicht van Railsport onder alle omstandigheden beperkt tot het maximale bedrag van vijftigduizend euro groot.

Artikel 07. Organisatorische wijzigingen

Railsport heeft het recht om zonder opgaaf van reden een evenement uit te stellen, te annuleren of (locatie)wijzigingen aan te brengen. Voor zover dat in redelijkheid van Railsport kan worden verlangd, zal Railsport zich inspannen de deelnemers hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Railsport is niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer ten gevolge van uitstel, annulering of een wijziging van het evenement lijdt. 

Artikel 08. Aanwijzingen medewerkers

Voor de veiligheid van de deelnemers en medewerkers en voor een goed en vlot verloop van het evenement, dienen de aanwijzingen van Railsport medewerkers direct en nauwgezet opgevolgd te worden.

Artikel 09. Betalingen

Betaalverplichtingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

Artikel 10. Communicatie, portret- en beeldrechten

Door deel te nemen aan een evenement, accepteert deelnemer dat Railsport met deelnemer communiceert over het betreffende event in het bijzonder en Railsport in het algemeen. Daarbij aanvaardt deelnemer dat de mogelijkheid bestaat dat deelnemer tijdens deelname gefotografeerd of gefilmd wordt en dat het portret van deelnemer gebruikt kan worden voor één van de communicatiemiddelen van Railsport, w.o. brochure, flyers, internet, social media, etc.

Diegenen die hier bezwaar tegen hebben kunnen dit aangeven bij de incheckbalie van Railsport. Diegenen krijgen dan een textielsticker uitgereikt, welke op de kleding kan worden aangebracht. Hierdoor is het voor onze fotograaf en/of videomaker meer duidelijk welke deelnemers liever niet in beeld komen en worden wij als Railsport in de gelegenheid gesteld om hier tijdens het event alsook na afloop van het event actief op te acteren. 

Ondanks deze geboden optie, kan het incidenteel voorkomen dat een sticker, om welke reden dan ook, over het hoofd wordt gezien. Na melding hiervan zullen wij direct de nodige actie ondernemen en uw gezicht en/of bijzondere kenmerken blurren, want wij willen ieders privacy respecteren.

Artikel 11. Persoonsgegevens

Railsport verwerkt persoonsgegevens van deelnemers conform haar Privacy statement aansluitend op de AVG (algemene verordening gegevensbescherming). Ons actuele Privacy statement is gepubliceerd op onze websitepagina. Op verzoek kunnen wij u ons Privacy statement in digitale en/of papieren vorm toesturen.

Artikel 12. Uitsluiting

Railsport behoudt het recht om een deelnemer die naar het oordeel van Railsport niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden en/of een achterstand heeft in zijn/haar financiële verplichtingen jegens Railsport en/of een aanwijzing niet opvolgt en/of zich niet gedraagt zoals van een fatsoenlijk deelnemer verwacht mag worden, uit te sluiten van (verdere) deelname aan één of meerdere evenement(en).

bottom of page